Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Proto si, prosím, přečtete následující text, seznamte se s informačním memorandem /viz odkaz na Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ /odkaz/a potvrďte, prosím, svůj souhlas zaškrtnutím políčka "Souhlasím s podmínkami" výše.

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Dle Nařízení EK a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, platném od 25. 5. 2018 /dále jen „Nařízení“/, já, níže podepsaný/á/dále jen „Subjekt údajů“/uděluji tímto společnostiE.H.R spol. s r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Chrudimská 1575/6, PSČ 13000, IČ 27217205, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105207, emailový kontakt: info@ehr-int.cz,/dále jen „Správce“/, souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1.       Osobní údaje, které budou zpracovány:

2.       Účelem zpracování osobních údajů je:

Zprostředkování zaměstnání, s čímž souvisí tyto činnosti:

3.       Doba zpracování osobních údajů je po dobu maximálně 5 let.

4.       Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám – subjektům, osobám:

Potenciálním zaměstnavatelům po předchozím souhlasu „Subjektem údajů“, přičemž totožnost potenciálního zaměstnavatele je „Správce“, společnost E.H.R spol. s r.o., uchazeči povinna sdělit před odesláním jeho/její dokumentace /CV a přílohy/ tomuto subjektu.

5.       Správce osobních údajů je oprávněn předat osobní údaje uchazeče:

* Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

Subjekt údajů prohlašuje, že byl „Správcem“ řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou „Správci“ poskytovány dobrovolně.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně poučen o svých právech mám právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat nebo zrušit písemnou formou.