• Česky
 • English
 • Deutsch

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Proto si, prosím, přečtete následující text, seznamte se s informačním memorandem /viz odkaz na Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ /odkaz/a potvrďte, prosím, svůj souhlas zaškrtnutím políčka "Souhlasím s podmínkami" výše.

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Dle Nařízení EK a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, platném od 25. 5. 2018 /dále jen „Nařízení“/, já, níže podepsaný/á/dále jen „Subjekt údajů“/uděluji tímto společnostiE.H.R spol. s r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Chrudimská 1575/6, PSČ 13000, IČ 27217205, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105207, emailový kontakt: info@ehr-int.cz,/dále jen „Správce“/, souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1.       Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • titul
 • občanství – státní příslušnost
 • datum narození
 • kontaktní adresa, trvalé bydliště nebo jiná adresa, pokud se liší od adresy trvalého bydliště
 • emailová adresa 
 • telefonický kontakt
 • fotografie – pouze, bude-li na životopisu Subjektu údajů

2.       Účelem zpracování osobních údajů je:

Zprostředkování zaměstnání, s čímž souvisí tyto činnosti:

 • Vyhledání, zaznamenávání, shromažďování, ukládání, úprava, vyhledávání, třídění, kombinování
 • Uložení a vedení v databázi uchazečů Správce
 • zasílání nabídek pracovních pozic Správcem
 • odesílání dokumentace třetím stranám - zaměstnavatelům po předchozím souhlasu Subjektu údajů, přičemž totožnost potenciálního zaměstnavatele je společnost E.H.R spol. s r.o. uchazeči povinna sdělit před odesláním jeho/její dokumentace /CV a přílohy/ 
 • účast ve výběrových řízení u potenciálních zaměstnavatelů  

3.       Doba zpracování osobních údajů je po dobu maximálně 5 let.

4.       Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám – subjektům, osobám:

Potenciálním zaměstnavatelům po předchozím souhlasu „Subjektem údajů“, přičemž totožnost potenciálního zaměstnavatele je „Správce“, společnost E.H.R spol. s r.o., uchazeči povinna sdělit před odesláním jeho/její dokumentace /CV a přílohy/ tomuto subjektu.

5.       Správce osobních údajů je oprávněn předat osobní údaje uchazeče:

 • do členských zemí EU pouze pro účely výběrových řízení, pokud se jedná o centrálu zahraničního zaměstnavatele
 • do zemí mimo EU pouze pro účely výběrových řízení, pokud se jedná o centrálu korporátní nadnárodní společnosti a pokud možnost volného předání osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a kterou je Česká republika vázána

* Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zprostředkování zaměstnání Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na adrese sídla společnosti E.H.R spol. s r.o., Chrudimská 1575/6, 130 00 Praha 3 - Vinohrady formou písemné žádosti nebo v elektronickou cestou zasláním žádosti o odvolání, zrušení souhlasu na emailovou adresu: info@ehr-int.cz
 • Subjekt údajů právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl „Správcem“ řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou „Správci“ poskytovány dobrovolně.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně poučen o svých právech mám právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat nebo zrušit písemnou formou.Menu